Deklaracja dostępności

Fundacja Edukacji Informatycznej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Fundacja Edukacji Informatycznej.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Treści niedostępne

 • W serwisie brakuje logicznej struktury nagłówkowej, co wpływa na problemy z nawigowaniem po serwisie.
 • Niski kontrast pomiędzy fokusem klawiatury a niektórymi elementami graficznymi (menu, logo LinkedIn).
 • W serwisie nie ma linków ułatwiających szybkie przechodzenie do treści.
 • Grafiki zamieszczone w serwisie posiadają błędny opis alternatywny.
 • Brakuje wyszukiwarki i / lub mapy strony
 • Niektóre elementy formularzy nie zostały powiązane w sposób programowy z kontrolkami.
 • Błędne formatowanie tekstu, np. częste używanie wersalików, wyrównanie treści do lewego i prawego marginesu.
 • Zbyt niski kontrast pomiędzy tłem a tekstem (biały i jasnoniebieski).
 • Zablokowano możliwość przybliżania (powiększania) treści w przeglądarce.
 • Niewłaściwe użycie atrybutów ARIA.
 • Nie zrozumiała treść linków dla osób korzystających z czytników ekranowych.
 • Błędnie uzupełniony tytuł strony.
 • Nie zdefiniowano języka strony.

Wyłączenia

 • Mapy, które zostały osadzone za pomocą znacznika <iframe>.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Magda Krok.
 • E-mail: dostepnosc@fei.edu.pl

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezes Fundacji Edukacji Informatycznej
 • Adres: ul. Drawska 29A/87, 02-202 Warszawa
 • E-mail: fundacja@fei.edu.pl

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Opis architektoniczny posesji

Do budynku, w którym znajduje się siedziba Fundacji Edukacji Informatycznej prowadzą dwa wejścia:

 • Wejście pierwsze znajduje się od strony ul. Drawskiej. Aby dostać się do środka należy podejść do furtki, następnie wybrać numer 87 i nacisnąć dzwonek. Po wejściu na podwórko należy kierować się do pierwszej klatki po prawej stronie i ponownie zadzwonić pod numer 87 (i dzwonek). Po lewej stronie znajduje się ochrona Juventus.
 • Wejście drugie znajduje się od strony ul. Bohaterów Września. Aby dostać się do środka należy podejść do furtki, następnie wybrać numer 87 i nacisnąć dzwonek. Następnie przejść w lewo do drugiej furtki i ponownie wybrać numer 87 i nacisnąć przycisk „C”. Po wejściu na podwórko należy kierować się do ostatniej klatki po lewej stronie i ponownie zadzwonić pod numer 87 (i dzwonek). Po prawej stronie znajduje się ochrona Juventus.
 • Fundacja nie posiada własnego parkingu. Przed budynkiem zarówno od ul. Drawskiej, jak i ul. Bohaterów Września znajdują się miejsca parkingowe ogólnodostępne, są również wyznaczone miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.
 • Przy obydwu wejściach nie ma progów.
 • Do budynku prowadzą szklane drzwi.

Opis architektoniczny budynku

 • Po wejściu do budynku z lewej strony znajduje się winda, a po prawej klatka schodowa.
 • Siedziba Fundacji znajduje się na piątym piętrze.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można dostać się na wózku inwalidzkim, a także wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Skontaktuj się z nami