Obowiązek nauki

Podstawa prawna

 • Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami).

Podstawowe informacje

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty określa górną granicę wieku – 18 lat, do którego nauka w Polsce jest obowiązkowa.
  1.1. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego, w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat, oraz trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej niż do 18 roku życia.
  1.2. Obowiązek nauki dziecka rozpoczyna się od ukończenia gimnazjum oraz trwa nie dłużej niż do ukończenia 18 roku życia.
 2. Obowiązek nauki spełnia się po ukończeniu gimnazjum przez:
  • uczęszczanie do publicznej lub niepublicznej szkoły ponadgimnazjalnej,
  • uczęszczanie na zajęcia realizowane w formach pozaszkolnych w placówkach publicznych i niepublicznych posiadających akredytację,
  • uczęszczanie na zajęcia realizowane w ramach działalności oświatowej prowadzonej przez osoby prawne lub fizyczne, dla której uzyskały akredytację,
  • realizowanie przygotowania zawodowego u pracodawcy,
  • uczęszczanie do szkoły za granicą lub przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce,
  • uczęszczanie do szkoły wyższej, kiedy uczeń ukończył gimnazjum przed ukończeniem 18 roku życia.

19 stycznia 2017

Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Skontaktuj się z nami